NASZE POSTULATY

ENERGETYKA

Obniżenie do 2030 produkcji energii z węgla co najmniej o połowę.
Dzięki przyspieszeniu inwestycji w OZE zastąpimy połowę energii produkowanej dziś w elektrowniach węglowych energią ze źródeł odnawialnych. Będziemy wspierać efektywność energetyczną bo najtańsza energia to ta, której nie zużywamy.

Rozwój 700 lokalnych społeczności energetycznych.
Dzięki rozwojowi lokalnych źródeł energii (OZE), zaangażowaniu samorządów oraz budowie nowych fragmentów sieci energetycznej i ciepłowniczej będziemy tworzyć społeczności skupiające obywateli, firmy i instytucje, które będą dla siebie i dla innych produkować i przesyłać zieloną energię i ciepło.

150 w pełni zmodernizowanych sieci ciepłowniczych
Na potrzeby społeczności energetycznych zmodernizujemy do najwyższego standardu 150 z 500 istniejących w Polsce sieci ciepłowniczych. Systemy ciepłownicze oparte na OZE będą zawierać pompy ciepła i duże magazyny ciepła.

Przywrócenie korzystnego systemu rozliczania prosumentów
Uwolnimy możliwość pozyskiwania taniej energii na własne potrzeby poprzez powrót do rozliczenia „w energii” produkcji z własnych paneli a także z paneli na budynkach wielorodzinnych lub w dowolnej innej instalacji jako tzw. wirtualny udziałowiec.

Uwolnienie potencjału lądowej energetyki wiatrowej
Uchylimy szkodliwą zasadę 10h wyłączającą z inwestycji w energetykę wiatrową 99% terytorium Polski. Przyjęcie uchwalonej już przez Senat ustawy, skracającej procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę parków wiatrowych zapewni lokalnym społecznościom
dodatkowe korzyści z tytułu usytuowania turbin w ich sąsiedztwie.

Pełna termomodernizacja 2 mln domów
Doprowadzimy do pełnej termomodernizacji 2 mln domów: ocieplenie budynku, wymiana okien, montaż systemów budynkowych: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy oszczędzania wody, nowoczesny system ogrzewania i chłodzenia, produkcja energii (PV) i systemy magazynowania.

Bezpieczna energetyka jądrowa budowana w szerokim porozumieniu społecznym.
Energetyka jądrowa jest koniecznym dopełnieniem dekarbonizacji systemu energetycznego. Kluczem do jej wprowadzenia jest szeroki dialog społeczny zarówno w skali całego kraju jak i w sąsiedztwie planowanych elektrowni a także zapewnienie finansowania inwestycji o bardzo długim okresie przygotowania i samej budowy. Polskie przedsiębiorstwa i ośrodki naukowe powinny przygotować kadry na rzecz energetyki jądrowej. Należy śledzić rozwój małych reaktorów jądrowych (SMR) które mogą w przyszłości zapewnić miastom bezemisyjne ciepło.

Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków publicznych
Będziemy wspierać samorządy w procesie instalacji fotowoltaiki na dachach budynków. Energia będzie wytwarzana tam gdzie jest zużywana i wtedy kiedy jest zużywana, co zwiększy efektywność ograniczając m.in. straty na przesyle.

KLIMAT

Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii (OZE i energetyka jądrowa)
Emisyjność polskiego systemu energetycznego jest niemal najwyższa w Europie (ponad 700g CO2 na kWh wyprodukowanej energii, we Francji poniżej 100g). Tylko zdecydowane działania na rzecz niskoemisyjnych źródeł pozwolą nam obniżyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Program odtwarzania torfowisk i mokradeł
Ochrona torfowisk i mokradeł ma istotną rolę w obniżaniu emisji. Szacuje się, że odwodnione przez człowieka torfowiska emitują więcej gazów cieplarnianych niż elektrownia w Bełchatowie.

Walka z betonozą w miastach
Fale upałów co raz częściej docierają do polskich miast. Ochrona, dających cień i chłodzących powietrze terenów zielonych w miastach musi być priorytetem. Walcząc z betonozą, podniesiemy stawkę podatku deszczowego jednocześnie wprowadzając ulgi dla samorządów, które realizują nowe nasadzenia.

Ochrona bioróżnorodności
Skończymy z rzezią drzew w miastach i odeślemy „Lex Szyszko” na śmietnik historii Wprowadzimy instytucje „miejskiego ogrodnika”, który będzie troszczył się nie tylko o parki i nowe nasadzenia, ale również o tzw. nieużytki, które (które często są użytkami ekologicznymi). Tereny porzucone i nie zagospodarowane przez człowieka są często lokalnymi ostojami bioróżnorodności.   

 

ŚRODOWISKO

Zwiększymy do 20% obszar leśny wyłączony z wycinki
20 % lasów zostanie wyłączone z wycinek, zgodnie z potrzebami społeczeństwa oraz Strategią Leśną Unii Europejskiej . Tereny te będą nadal dostępne dla ludzi i będzie można zbierać tam chociażby grzyby. Zwiększymy powierzchnię Parków Narodowych w porozumieniu z lokalnymi społecznościami i z dbałością o ich interes.

Społeczny nadzór nad lasami
Wprowadzimy możliwość zaskarżania planów urządzenia lasu do sądu. To obywatele będą decydować o tym jak użytkowane są lasy. Lasy Państwowe to obecnie „państwo w państwie” dlatego zwiększymy nad nimi nadzór obywateli, aby skończyć z samowolą oraz podejrzanymi dotacjami.

Koniec ze spalaniem drzew w piecach elektrowni
Skończymy z publicznymi dopłatami do spalania przemysłowych ilości drewna w wielkich zakładach energetycznych. To zagraża nie tylko środowisku, ale i gospodarce. Uwolnione środki przekierujemy na rozwój OZE.

Stały monitoring polskich rzek
Doprowadzimy do objęcia rzek siecią stałego monitoringu, realizowanego przez automatyczne stacje pomiaru. Zweryfikujemy, zmodernizujemy i rozbudujemy systemy oczyszczania i przetwarzania ścieków. Wyposażymy organy odpowiedzialne za jakość wód w instrumenty pozwalające na skuteczne zwalczanie nielegalnych zrzutów ścieków.

Koniec z nielegalnym importem śmieci do Polski
Za rządów PiS Polska stała się śmietnikiem Europy. Nielegalnie sprowadzane śmieci są palone co dodatkowo truje środowisko. Będziemy stanowczo egzekwować prawo, dając stosownym organom większe uprawnienia.